Obec Bílov
Obec Bílov u Kralovic

Spustili jsme nové webové stránky.

Vesnice roku 2002

Obec Bílov získala v roce 2002 titul "Vesnice roku". Zde můžete nahlédnout do dokumentů, které byly pro tuto soutěž sepsány.

Obsah
1. Obec a její koncepční dokumenty
2. Společenský život
3. Aktivity občanů
4. Podnikání
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií
7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
8. Péče o krajinu
9. Závěrem
10. Bílovský zpravodaj


Obec a její koncepční dokumenty

Obec Bílov vznikla podle dostupných informací na konci 12. století.

Leží asi 40 km severovýchodně od Plzně. Před 2.sv. válkou tvořila severní pomezí politického okresu kralovického a tím, že obyvatelstvo bylo ryze české , i hranici národnostní. Bílov leží v nadmořské výšce asi 560 m, ale protože většina katastru má mírný sklon od severu k jihu, je jeho poloha vhodná i pro zemědělství. Obec samotná má elipsovitý půdorys a je tvořena 41 usedlostmi. Na návsi jsou dva rybníky a obě strany lemují aleje stoletých lip, které spolu s další zelení dodávají udržované návsi skutečně malebný vzhled.

Na ves navazuje pak areál zemědělského družstva. To také donedávna zaměstnávalo většinu bílovských obyvatel, po změnách způsobených vývojem v naší republice to již neplatí tak absolutně. Další pracovní příležitosti jsou pak v blízkých Kralovicích, Plasích, Žihli… Je však smutnou pravdou, že právě malý počet pracovních míst v okolí je hlavní příčinou poměrně nízkého počtu obyvatel v současnosti – počet obyvatel Bílova kolísá kolem 75 lidí.

Spádovou oblastí pro ně jsou již tradičně Kralovice, kam zajíždí autobus ve všední dny ráno a v poledne a v 16.00 hodin přiváží lidi zpět do vsi. Obec jeho provoz měsíčně dotuje. Vlakové spojení Bílov nemá.

V roce 1999 byla zpracovaná urbanistická studie a program obnovy venkova panem ing. arch. Petrem Leitlem – UrbioProjekt, Skrétova 18, 301 25 Plzeň. Studie i program byly nejprve projednávány se starostou obce a se zastupitelstvem a v listopadu 1999 předány ing . Leitlem a schváleny na veřejném zasedání obecního zastupitelstva. K bodům programu se vyjadřovali občané na několika zasedáních obecního zastupitelstva a návrhy a požadavky, které z jednání vyplynuly, jsou v programu zahrnuty.


Společenský život

zpět na obsah

Bílov se jako většina vesnic potýká s malým množstvím obyvatel a také se skutečností, že velké procento obyvatel je již v důchodovém věku. Proto je většina akcí ve vsi spojena s obecním úřadem. Snažíme se obec zatraktivnit především pro mladé rodiny a vytvořit prostředí, díky němuž by se sem stěhovaly rodiny s malými dětmi a díky němuž by neměla bílovská mládež tendenci obec po ukončení školní docházky opouštět. Společenské aktivity pro mladší začínají vlastně 30. 4., kdy se ve vsi staví májka. Zde se sejde většina mladších občanů. Dále se stalo již tradicí pořádat každoročně cyklistické závody ke Dnu dětí. Zúčastňuje se jich pravidelně kolem 40 dětí z obce i z okolí, což je na naši oblast poměrně dost. V srpnu pak již dva roky po sobě pořádal OÚ volejbalový turnaj pro družstva z okolních vsí, z Kralovic a dokonce i z Plzně. Využili jsme k tomu nově postavené hřiště s umělým povrchem. Turnaje měly , domnívám se, úspěch a líbily se. K novým pravidelným akcím dále patří vítání občánků v týdnu před Vánocemi, které je vždy spojené s vystoupením dětí z Bílova . Děti zde recitují, zpívají a sehrajou pravidelně pohádku pro ostatní občany. Je to opět příležitost sejít se, děti zde mají navíc možnost vystoupit před veřejností a ukázat, co se naučily.

K akcím tradičním pak v Bílově patří „chození“ dětí za maškary o masopustu, za čerty, anděly a Mikuláše v prosinci a rajrání o Velikonocích. Kromě toho se dvakrát ročně , v únoru o pouti a pak v červnu, koná mše svatá v místní kapli, kterou se snaží OÚ opravovat a co nejlépe udržovat .Toto všechno jsou pravidelné akce, které prostřednictvím OÚ pořádáme nebo podporujeme.

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů. Jeho členy jsou všichni muži obce v odpovídajícím věku. Zaměřuje se na udržování techniky, kterou naposledy využil v roce 1995 při požáru sena ve skladišti ZD, zúčastňuje se brigád na úpravu obce a organizuje sběr starého železa. Ještě před několika lety pořádal jedenkrát za rok taneční zábavu v Potvorově, ale pro malý zájem o taneční zábavy od tohoto bylo upuštěno.

Kromě toho se vytvořil zatím neorganizovaný spolek mladých žen z obce, které se pravidelně dvakrát týdně scházejí ke cvičení aerobiku v prostorách OÚ. Alespoň jedenkrát týdně za příznivého počasí se také schází na hřišti stálá skupina mladších mužů a žen z obce i okolí k pravidelným zápasům ve volejbale. Na již zmiňovaný turnaj pak vytvářejí nejméně dvě družstva.

Kladný ohlas měla i jednorázová akce pořádaná OÚ Bílov – sraz bílovských rodáků v roce 1995. Sraz byl zahájen mší v bílovské kapli a pokračoval výstavou bílovských kronik a estrádním pořadem pod širým nebem. Sešlo se téměř 200 rodáků.

Obec, jak již bylo řečeno, podporuje a často i organizuje všechny tyto aktivity. Pro větší informovanost občanů vydává pak několikrát ročně informační občasník, na jehož stránkách se lidé dozvídají o aktivitách a záměrech obecního zastupitelstva. V obci je rovněž zřízena schránka, do níž mohou občané vkládat své připomínky a náměty. V roce 1995 vydala obec více než 80 ti stránkovou brožuru o dějinách obce, sestavenou podle bílovských kronik a s popisem bílovských rodů. Byly rovněž vydány nové pohlednice obce. Informaci o Bílovu pak lze najít i v propagační brožuře mikroregionu Kralovicka, jehož jsme členem, a také v podobné brožuře severního Plzeňska. Do obou publikací jsme zaslali články o naší obci. Kronika je zatím vedena nouzově, zapisujeme události do počítače, aby nic důležitého nebylo zapomenuto, a hledáme nového kronikáře, který by byl schopen vést oficiální kroniku.


Aktivity občanů

zpět na obsah

Dosud v obci funguje v podstatě pravidelný úklid před vlastním domem, který provádějí občané zdarma, rovněž zdarma se zatím daří udržovat travnaté plochy v obci. Zhruba dvakrát ročně pak je OÚ vyhlašována brigáda na úklid obce nebo na nějakou aktuální práci. Této akce se účastní kolem deseti obyvatel a je většinou finančně odměněna. Těchto prací se v míře, které jsou schopny, účastní i děti z vesnice, protože to, podle mého názoru, prohlubuje vztah k obci.

O vlastní iniciativě mládeže jinak zatím nemůže být řeč, neboť většina dětí v Bílově je ve věku kolem 10 let. Sport podporuje obec i finančním příspěvkem klubu ledního hokeje v Kralovicích, protože jeden chlapec z obce je jeho členem.

Co se týká udržování sousedských vztahů, bylo hodně již řečeno výše, lze snad dodat, že zástupci OÚ navštěvují starší občany u příležitosti významných životních jubileí. Starším občanům bez vlastních automobilů pak byla nabídnuta možnost odvozu k lékaři nebo na nutné nákupy za cenu autobusové dopravy. Tato možnost zatím nebyla využita. Rovněž především pro starší občany je v obci udržován obchod se smíšeným zbožím, který je sice provozován soukromě, OÚ se však snaží vytvářet co nejpříznivější podmínky pro jeho provoz.


Podnikání

zpět na obsah

V obci v zemědělství podniká Zemědělské a obchodní družstvo Bílov, které se zaměřuje především na klasickou zemědělskou výrobu a na obchodní činnost s ní související. Je zde snaha o vzájemnou spolupráci, především při údržbě obecních komunikací, které ZD také používá. V roce 2001 např. ZD na své náklady strhlo vyvýšené krajnice na silnici Bílov – Vysoká Libyně, které zabraňovaly odtoku vody ze silnice. Kromě ZD podniká ve vsi firma Bulín –rekrea, která se zaměřuje na chov koní a pořádání letních dětských táborů s poníky. V obci pak dále paní Jitka Kulíšková provozuje obchod se smíšeným zbožím, který slouží především pro starší obyvatele obce. V roce 2001 obec po tři měsíce zaměstnávala pana Vinického z Potvorova , který byl delší dobu bez práce, jako dělníka na údržbu obce.

V letošním práce plánujeme podobně zaměstnat některého ze starších občanů obce. Do budoucna chceme vytvořit další vedlejší pracovní poměr při provozu ubytovacího zařízení, které budujeme z objektu bývalé prodejny Jednoty. Dva apartmány, které vzniknou, umožní rekreaci pro 8 lidí současně a my si z toho, kromě finančního efektu a možnosti výdělku pro obyvatele obce, slibujeme i zatraktivnění a oživení obce . Částečně z tohoto důvodu a částečně i proto, aby se v Bílově líbilo především dětem – a aby ony pak neměly snahu zbytečně opouštět vesnici v dospělosti, jsme vybudovali v roce 2000 víceúčelové hřiště s umělou trávou, které se stalo střediskem života obce. Přes den jsou na něm neustále děti z Bílova a někdy i ze sousedních obcí, večer se tam často scházejí na odbíjenou dospělí a jednou ročně na něm pořádáme volejbalové turnaje. Snad stojí za zmínku, že v době, kdy se hřiště budovalo, bylo nejbližší podobné ve Strakonicích. Hřiště je doplněno ještě hrazdami , houpačkami a šplhadly pro děti. Pro turistiku, kterou plánujeme , jak již bylo řečeno, provozovat, mluví i krásné lesy v blízkém okolí , možnost svezení se na koni v obci samé i v těsném sousedství a také napojení na cyklostezky Baroko 1, 2, které vedou asi 1 kilometr od vsi.


Péče o stavební fond a obraz vesnice

zpět na obsah

Bílov postihly v první polovině 20. století dvě katastrofy – ohně, které postupně zničily téměř veškeré obytné domy i hospodářská stavení. Předtím údajně Bílov představoval téměř ideálně čistou plaskou architekturu. Díky požárům pochází skoro všechny domy z třicátých let 20. století a navíc byly téměř všechny postaveny jediným stavitelem, panem Matějkou z Kralovic. Toto způsobilo stejný typ domů a z toho vyplývající jednotný ráz obce. Ten je poněkud narušen jen „bytovkou“ postavenou na SV straně obce a budovou Jednoty na sevení straně obce. Budova Jednoty byla v roce 2001 zakoupena obcí a nyní je rekonstruována, takže by nepříznivý dojem z ní měl být poněkud eliminován.

Mezi památky obce patří dva smírčí kříže na okrajích obce evidované pod p.č. 1166 a 4218. Ze starších staveb se dochovala pouze dřevěná sýpka v čp. 17, která je však v dost špatném stavu, neboť majitel nechává celou svoji usedlost pomalu pustnout.

Řady obytných domů stojí víceméně do kruhu kolem návsi, na níž leží dva rybníky, kaple z roku 1883 a pomník padlým z 1. světové války. V roce 1998 jsme vyčistili rybník před čp. 14, bohužel však stále zarůstá vodní trávou. Snažíme se ho vyčistit biologicky, pomocí amurů, kterých jsme nakoupili téměř 150. Výsledek se zatím příliš neprojevil. Celkově je náves je poměrně působivá, neboť ji lemují řady starých, téměř stoletých lip a ty jsou doplněny výsadbou dalších stromů a keřů. Obec se snaží tuto zeleň nejen zachovat, ale výsadbou dalších stromů na volných místech ještě rozšiřovat. Prozatím se dařilo náves udržovat téměř zdarma, brigádnicky, přestože sekání trávy a hrabání listí je poměrně náročné. Obec se stará i o kapli, v níž je dvakrát ročně za poměrně velké účasti sloužena mše svatá. Starší ženy kapli bezplatně udržují v čistotě, OÚ pak do ní zavedl elektřinu a v letošním roce ji jeden občan bezplatně vymaloval. V létě plánujeme nabílit kapli i zvenčí.

Kladem je, že někteří občané začínají natírat své domky zvenku, takže ves se stává v dobrém slova smyslu barevnější. Potěšitelné pak je, že v podstatě všichni občané udržují v čistotě a pořádku náves před svými domy. Další případný růst obce je zachycen v urbanistické studii z roku 1999.


Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií

zpět na obsah

V obci kvůli malému počtu obyvatel funguje pouze již zmiňovaný obchod se smíšeným zbožím, který ale uspokojuje základní životní potřeby. Všechno nadstardantní se musí pořizovat v okolních městech. Hlavní spád Bílova je tradičně do Kralovic, kde kromě obchodů je i pošta, policie, lékař a také některé úřady – stavební, živnostenský, finanční, katastrální…Spojení do Kralovic zajišťuje celkem dobře autobusová doprava, na kterou obec přispívá.

Silnice v obci jsou v dost dobrém stavu, v nejbližší době snad nebude nutné do nich investovat. Před několika lety obec díky dotaci z Ministerstva zemědělství a z Okresního úřadu P-S postavila vodovod, který vyřešil všechny problémy v zásobování vodou. Již před rokem 1989 byla postavena v obci dešťová kanalizace, do níž ústí přes přepustné septiky odpady z jednotlivých domů. V roce 2000 jsme velmi vážně jednali o postavení čističky na východní straně obce, bylo by však kvůli ní nutné postavit i novou splaškovou kanalizaci a následně znovu vyasfaltovat silnice a to si nemůžeme z finančních důvodů dovolit. Přesto je výstavba čistička součástí urbanistické studie obce a pokud by se podařilo sehnat peníze, rádi bychom ji realizovali. Ve vlastním nákladu obec před třemi lety zrekonstruovala veřejné osvětlení a místní rozhlas, problémem zůstává nedostatečné a staré elektrické vedení, které každopádně potřebuje posílit. Je na ně opět pamatováno i v urbanistické studii obce.

Odpadové hospodářství považuji do jisté míry za vyřešené. Podařilo se nám dosáhnout toho, že každá domácnost užívá sama nebo s někým společně popelnice vyvážené pravidelně způsobilou firmou, a je zaveden i separovaný sběr skla a plastů. Dvakrát ročně pak obec organizuje sběr nebezpečného odpadu a příležitostně i sběr starého železa. Troufám si říci, že v okolí nemáme díky tomu černé skládky.

Co se týká netradičních zdrojů energie, naše obec vychází vstříc panu Hanzlovskému, který staví na kopci Džbán v katastru obce větrnou elektrárnu. Přínosem této stavby by mohlo být i to, že podle ústního slibu umožní provozovatel na elektrárně vybudovat zesilovací zařízení pro mobilní telefony, čímž by se zlepšil jinak dost slabý signál ve vsi.


Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

zpět na obsah

Veřejná prostranství zatím příliš nezatěžují pokladnu OÚ, neboť většinu ploch sekají a udržují dva občané bezplatně, jednotliví občané pak udržují prostranství před svými domy – v létě hrabáním a metením, v zimě prohrnují chodník. V roce 2001 poprvé některé plochy obhospodařoval nezaměstnaný dotovaný Úřadem práce P-S, letos pravděpodobně na podobné práce zaměstnáme důchodce z obce. Náročnější práce, jako je prořezávání stromů , strhávání krajnic apod. pak provádíme brigádnicky , dosud je praxe, že většinou bezplatně. Prořezávku stromů konzultujeme s místní vyučeným zahradníkem, panem L. Bulínem, větší zásahy pak s odbornou firmou z Rakovníka.

V letošním roce jsme takto vyčistili „Žihelskou bránu“, která byla hustě zarostlá křovím a celá desetiletí v minulosti sloužila pro odklízení odpadků. Tato práce je zatím rozdělaná a občané na ní už odpracovali zdarma asi 90 hodin. Do vyklízení odpadků se zapojily i děti ze vsi, které zde odpracovaly asi 18 hodin.

OÚ, což jsou ale zase občané, udržuje i kapli a památník padlým z 1. světové války, jak již o tom bylo napsáno výše.Zajímavým a občany kladně hodnoceným počinem je fotografické zachycení některých částí obce amatérským fotografem panem Vladislavem Kapounem z Plzně, který Bílovu zdarma poskytl své snímky. Jejich zvětšené kopie zdobí místnost OÚ, v níž se schází občané na společných akcích.

Největším zásahem do úpravy veřejného prostranství v poslední době byla stavba hřiště s umělou trávou uprostřed návsi. Stavbu se podařilo umístit tak, že ladí s parkovou úpravou a vhodně ves spolu s dětskými šplhadly a houpačkami doplňuje. Dále vzhled návsi doplňujeme výsadbou lip a kaštanů na místa, kde je méně hustá stromová výsadba. Používáme k tomu stromky, které se uchytí v zemi po náletu semen, pouze je přesazujeme na vhodná místa. Vzhled obce zlepšuje i rozrostlý leknínový porost, který vyplňuje „ horní“ rybníček. Je také zachycen na jedné již zmíněné fotografii.


Péče o krajinu

zpět na obsah

Krajina kolem obce je utvářena převážně zemědělskou výrobou provozovanou převážně ZD Bílov. Vzhledem k tomu, že družstvo hospodaří celkem úspěšně, nevyskytují se kolem obce neobdělané pozemky, které by zaplevelovaly okolí. Nedostatek a jako úkol do budoucna vidím neupravené a rozježděné polní cesty a také neopravené, v některých případech křovím zarostlé kamenné křížky v okolí obce. Problém jsme již diskutovali na zastupitelstvu, ale nepodařilo se ho dosud z personálních i finančních důvodů vyřešit. Pokud se podaří v obci vybudovat fungující apartmány pro rekreaci, bude toto jedním z důležitých úkolů, které nás budou čekat ( což je dobře).

Obec také vlastní asi 120 ha lesa. Snažíme se tento majetek spíše udržovat, popřípadě zvětšovat pro budoucnost, takže , zcela v souladu se zákonem, nahrazujeme těžbu výsadbou a těžíme jen tolik, aby se pokryly náklady na lesní hospodaření, protože to bychom z rozpočtu jinak neunesli.

Obec rovněž uvažovala o vytápění domácností plynem. Nechali jsme si zpracovat generelní plán plynofikace obce. Bohužel z něho vyplývá, že z finančních důvodů patrně zůstane plyn pro naši obec nedostupný. Připouštím, že však opadl i zájem občanů o jeho zavedení po zdraženích plynu v posledních letech.


Závěrem

zpět na obsah

Celkově lze říci, že obec Bílov je vzhledově poměrně atraktivní, jejím nedostatkem je vysoký věkový průměr obyvatel a málo pracovních příležitostí – jev typický pro většinu malých obcí. Jako hlavní úkol do budoucna proto vidíme zatraktivnění obce pro mladé rodiny a pro současné děti, aby se poměr obyvatelstva z hlediska věku obrátil. Proto jsme postavili vodovod a na nás dost drahé sportovní hřiště, proto zlepšujeme a udržujeme vzhled obce a proto také budujeme z bývalého obchodu apartmány pro turisty a z bývalého hostince plánujeme vybudovat jakousi posilovnu kombinovanou se společenskou místností a možná i se saunou.

Případný úspěch v soutěži Vesnice roku 2002 by tak kromě finančního efektu přinesl i objektivní ocenění práce aktivní části občanů naší vesnice.

Bílov, 10. dubna 2002
Mgr. Pavel Bulín
starosta obce


Bílovský zpravodaj

zpět na obsah

V letošním roce se sešlo zastupitelstvo obce poprvé 10. ledna a pak znovu počátkem března 2002. Rád bych Vás zase informoval o dění v obci:

Na prvním zasedání jednalo zastupitelstvo hlavně o způsobu placení odvozu popelnic. Nový zákon o odpadovém hospodářství říká, že by se měl platit paušál na popelnici od každé jednotlivé rodiny. Shodli jsme se však na tom, že systém, zavedený v Bílově, kdy si každý rozhodl, zda bude mít popelnici sám nebo s někým dohromady a zda ji potřebuje vyvážet každý týden nebo méně často, asi vyhovuje nejlépe. Nikdo nebyl schopen navrhnout klíč, podle kterého by se určovalo, kolik by měl platit paušálně za popelnici člověk, který je sám, kolik dva lidé, kolik vícečlenná rodina, kdo by měl nárok na odvoz každý týden a kdo jen jednou za čtrnáct dní. Proto se zastupitelstvo rozhodlo nechat fungovat systém, který platil dosud. Pokud by nás vyšší orgány nebo lepší zkušenosti okolních obcí donutily ke změně, můžeme ji vždy v budoucnu udělat. Současně bych chtěl říci, že pokud by měl někdo z Vás návrh, jak situaci řešit jinak, přijďte.

V souvislosti s odpad Vás chci informovat i o tom, že jsme vyzvedli od firmy vyvážející odpad plastové pytle , takže kdyby je někdo potřeboval, je možné zajít za p. J. Romovou. Jeden stojí 30,- Kč. Stejně tak jsme konečně dostali po dlouhém čekání nové popelnice na výměnu, pokud by byla některá Vaše již příliš děravá. V případě potřeby nové popelnice kontaktujte starostu obce.

Dalším bodem bylo schválení finančního příspěvku ve výši 1 tis. Kč pro oddíl ledního hokeje v Kralovicích, neboť jeho členem je i P.Rom z Bílova.

Také bych rád informoval o tom, že se naše obec rozhodla přihlásit do soutěže Vesnice roku 2002. Starosta má za úkol zpracovat komentář přikládaný k přihlášce do soutěže v rozsahu asi 8 stránek a přihlášku je nutné odevzdat do 20. dubna 2002. Pokud by se obci podařilo získat některé z umístění, mělo by to tu výhodu, že bychom automaticky získali námi požadovanou dotaci na rok 2003. O dotaci ve výši 200000,- Kč máme zažádáno i letos, zda ji obdržíme nebo ne, jsme se zatím nedověděli. Každopádně hned, jak se zlepší počasí, se budeme snažit pokračovat v přestavbě budovy Jednoty.

Zastupitelstvo na svém březnovém zasedání schválilo i zprávu o hospodaření a o inventarizaci za rok 2001 a rozpočet na rok 2002. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, pokud bychom obdrželi výše zmiňovanou dotaci, s níž zatím nelze najisto počítat, museli bychom rozpočet upravovat.

Zastupitelstvo rovněž schválilo zakoupení krbových kamen do zasedací místnosti OÚ, protože kamna, která tam jsou, je již obtížné roztopit a udržet roztopené a také nedostatečně vytopí místnost.

Dále Vás chci informovat o tom, že 13.4.2002, v 10. 00 hodin bude proveden sběr starého železa po vsi. Kdo máte železné věci na vyhození, připravte si je , budeme objíždět ves a můžete se jich zbavit.

V souvislosti s brigádami informuji také o prořezávce křoví v „Žihelské bráně“. Podařilo se nám dostat se asi do poloviny, materiál byl spálen nebo odvezen. Pokud to vyjde časově a pokud bude elán, pokusíme se akci letos dokončit. Uvítám každou pomoc. Chci tímto poděkovat všem, kteří tam již pracovali – i dětem z Bílova ( Mikola, David K., David H., Martin B. , Markéta B., Petra K….), které pomáhaly likvidovat letité odpadky tam nashromážděné. Vytahaly odpad ze strání k cestě, odkud ho bude třeba odvézt.

Když jsem v děkování, nechci zapomenout ani na ty z Vás, kteří shrabali a spálili listí před svými domy. Bez této pomoci by byl velký problém ves každoročně uklidit.

A poděkovat chci i panu Miroslavu Gruzovi , který v únoru dokončil ještě před mší svatou vymalování kapličky. Kdo z Vás se mše zúčastnil, potvrdí, že kaple je skutečně nyní velice pěkná a kladem je i to, že se omítka neotírá na kabáty. Tímto mu ještě jednou děkuji.
Chci také informovat o nabídce pana Romana pracovat v létě při údržbě vsi Zastupitelstvo nabídku s povděkem přijalo, zbývá ještě dohodnout se na konkrétních podmínkách.

Jedním z projednávaných bodů bylo i dopravní značení ve vsi. Objevil se požadavek omezit rychlost na straně u „Rečkojc“ – buď snížením rychlosti na 30 Km/hod nebo vytvořením Obytné zóny, jak je to v Kralovicích. Jednali jsem o tom s panem Froňkem z dopravního inspektorátu Plzeň-sever a dověděli jsme se, že pro označení obytné zóny by musely být v obci splněny jisté stavební úpravy, které pro nás však nepřichází v úvahu. Řekl, že by nepodpořil ani snížení rychlosti, protože by to podle jeho názoru bylo samoúčelné – když by rychlost nekontrolovali policisté, řidiči by ji prý stejně nedodržovali. Z legislativních důvodů není možné dát ani směrovou značku s nápisem Bílov na Vysokou Libyni, protože silnice mezi Bílovem a Libynou je vedena jako polní cesta a na tuto nesmí směrová tabule odkazovat. Přesto by možná stálo za úvahu pokusit se rychlost ve vsi značkou omezit. Budu o tom ještě jednat na Okresním úřadu

P.S.
Vážení spoluobčané, na závěr bych Vás rád pozval na stavbu a hlídání májky 30. dubna. OÚ na občerstvení uvolnil 1500,- Kč a budu rád, když se nás tam večer sejde co nejvíce.

S pozdravem
Mgr. Pavel Bulín

Mobilní aplikace

Logo aplikace V OBRAZE

Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.

Google Play

App Store

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Sraz rodáků 50

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
slabý déšť 29 °C 16 °C
pátek 19. 7. slabý déšť 28/18 °C
sobota 20. 7. skoro jasno 28/17 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 27/15 °C

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Obec Bílov

Obec Bílov

Bílov u Kralovic

 

Kdy přesně vznikl Bílov, nikdo s jistototou říci nemůže, v bílovských kronikách se však dovídáme, že je uveden mezi statky, které roku 1299 patřily k plaskému klášteru. Jiný pramen uvádí, že pravděpodobný zakladatel vsi, lokátor Biel, je uveden jako svědek na soudní listině z roku 1197. Takže je pravděpodobné, že Bílov vznikl někdy kolem roku 1200. V obci bylo původně 16 usedlých rolníků. Za husitských válek byly zcela spáleny 4 statky, pravděpodobně v souvislosti s vypleněním statků pánů z Kolovrat od táborů a sirotků v roce 1425. …Pokračování