Obec Bílov
plzeňský kraj
sídlo OÚ:
Bílov 39, 331 41 Kralovice

úřední hodiny:
úterý: 19:00 - 20:00

kontakt:
tel.: +420 724 147 648
obec@bilovukralovic.cz

IČ: 477 333 81
nadmořská výška: 489 m
 Titulní strana | MAPA STRÁNEK | Přihlášení do systému 
Hlavní nabídka
Nabídka práce v regionu
Místopisný průvodce
Doporučujeme
Kostel Potvorov

Kralovicko

Dolní Střela

Rakovnicko
Počítadlo
Vítej  
jsi:  
navštěvníkem stránek
 
   
(1) 2 3 4 ... 19 »
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 1. 11. 2018

První, ustavující, zasedání nového zastupitelstva.


1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Bílov bylo zahájeno v 19.00 hodin dosavadním starostou obce panem Pavlem Bulínem (předsedající). Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce obce Bílov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22. 10. 2018
do 1. 1. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ve smyslu § 92 odst. 3 zákona o obcích.


2. Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Bílov

Předsedající schůze předložil zprávu o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Bílov na volební období 2018 – 2022. Kandidovalo 7 nezávislých kandidátů, kteří byli všichni do zastupitelstva zvoleni. Bylo zvoleno 7 členů zastupitelstva:

Pavel Babor – 27 hlasů
Jaroslav Bulín – 20 hlasů
Ladislav Bulín – 25 hlasů
Pavel Bulín – 23 hlasů
Serhii Jolkin – 23 hlasů
Zdeněk Rom – 26 hlasů
Josef Slach – 21 hlasů


3. Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění).
Složení slibu – Zdeněk Rom přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2 zápisu). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.


4. Schválení programu jednání, určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

1. Zahájení
2. Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Bílov
3. Složení „Slibu člena zastupitelstva“
4. Schválení programu jednání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
5. Stanovení počtu uvolněných zastupitelů pro výkon funkce, stanovení počtu místostarostů a členů finančního a kontrolního výboru obce
6. Stanovení způsobu volby starosty, místostarosty a předsedů a členů kontrolního a finančního výboru
7. Volba starosty obce
8. Volba místostarosty obce
9. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
10. Schválení pravidelných měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr
Žádný ze zastupitelů nepředložil návrh na doplnění bodu programu, ani vypuštění některého bodu.
Zastupitelstvo předložený návrh programu jednání schválilo.

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu Josefa Slacha a Ladislava Bulína a zapisovatelem Mgr. Pavla Bulína. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, zastupitelé ho schválili.
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo.

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

5. Stanovení počtu uvolněných zastupitelů pro výkon funkce, stanovení počtu místostarostů a členů finančního a kontrolního výboru obce
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo starostu a jednoho místostarostu, oba v neuvolněné funkci. Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo volilo tři členy finančního výboru a tři členy kontrolního výboru, všechny v neuvolněných funkcích. Jiné návrhy vzneseny nebyly, proto bylo hlasováno a zastupitelstvo předložený návrh schválilo
Pro 7, proti 0, zdrželi se 0


6. Stanovení způsobu volby starosty, místostarosty a předsedů a členů kontrolního a finančního výboru
Předsedající navrhl, aby probíhala volba starosty i místostarosty tajným hlasováním, při němž
budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou předsedajícím spočítány a členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Dále navrhl, aby volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru probíhala
veřejným hlasováním. Zastupitelé návrh odsouhlasili

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Volba starosty obce
Předsedající zahájil bod: „Volba starosty obce“. Zastupitelé obdrželi seznam zvolených zastupitelů, do něhož označili svého kandidáta na starostu. Následně byly paní Romovou a panem Baborem hlasy sečteny:
Starostou byl šesti hlasy ze sedmi přítomných zvolen Mgr. Pavel Bulín, který potvrdil svůj souhlas se zvolením. Zastupitelé volbu odsouhlasili.
Pro 7, proti 0, zdrželi se 1

Po zvolení starosty poděkoval Pavel Bulín za projevenou důvěru a pokračoval ve vedení zasedání.

7. Volba místostarosty obce
Předsedající zahájil bod: „Volba místostarosty obce“. O kandidátech se opět hlasovalo tajným hlasováním stejným způsobem jako při volbě starosty. Po sečtení hlasů byl novým místostarostou s počtem 5 hlasů zvolen Josef Slach. Předsedající se dotázal, zda Josef Slach se zvolením do funkce místostarosty obce souhlasí a po souhlasném stanovisku zastupitelé volbu místostarosty odsouhlasili.
Pro 7, proti 0, zdrželi se 1

8. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor ve smyslu § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý dle § 118 odst. 2 zákona o obcích, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy – viz § 119 odst. 1 zákona o obcích. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen zastupitelstva ve smyslu § 117 odst. 4 zákona o obcích. Členem kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu, a to v souladu s § 119 odst. 1 zákona o obcích.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno veřejným hlasováním a v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení dvou konkrétních kandidátů již nebude v hlasování pokračováno.

a) Volba předsedy finančního výboru
Člen zastupitelstva Zdeněk Rom navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ladislava Bulína. Žádné další návrhy předloženy nebyly. Předsedající se dotázal, zda navržený kandidát se svou nominací na funkci předsedy finančního výboru souhlasí a po souhlasném sdělení zastupitelstvo předložený návrh, aby předsedou Finančního výboru obce Bílov byl Ladislav Bulín, schválilo.
Pro 6, proti 0, zdrželi se 1

b) Volba předsedy kontrolního výboru
Člen zastupitelstva Josef Slach navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Pavla Babora.
Žádné další návrhy předloženy nebyly. Předsedající se dotázal, zda navržený kandidát se svou nominací na funkci předsedy kontrolního výboru souhlasí a po souhlasném stanovisku zastupitelstvo předložený návrh, aby předsedou Kontrolního výboru obce Bílov byl Pavel Babor, schválilo.
Pro 6, proti 0, zdrželi se 1

c) Volba členů finančního výboru
Člen zastupitelstva Josef Slach navrhl zvolit do funkce člena. finančního výboru Serhii Jolkina a Petru Baborovou. Předsedající se dotázal, zda navržení kandidáti se svou nominací na funkci člena finančního výboru souhlasí a po souhlasném stanovisku zastupitelstvo předložený návrh, aby členy Finančního výboru obce Bílov byli Serhii Jolkin, Petra Baborová, schválilo.
Pro 6, proti 0, zdrželi se 1

d) Volba členů kontrolního výboru
Člen zastupitelstva Ladislav Bulín navrhl zvolit do funkce člena kontrolního výboru Zdenka Roma a Jaroslava Bulína. Předsedající se dotázal, zda navržení kandidáti se svou nominací na funkci člena finančního výboru souhlasí a po souhlasném stanovisku zastupitelstvo předložený návrh, aby členy Kontrolního výboru obce Bílov byli Zdeněk Rom a Jaroslav Bulín, schválilo.

Pro 5, proti 0, zdrželi se 2

9. Schválení pravidelných měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna, a to ode dne 1. 11. 2018. Zastupitelé pak vzali v úvahu zákonem stanovenou výši odměny u neuvolněného starosty (0,3 – 0,6 násobek daného platu starosty uvolněného) a usnesli se jednomyslně na částce uprostřed tohoto rozmezí:

Neuvolněný starosta bude pobírat ve svém funkčním období odměnu ve výši 16 000, - Kč měsíčně
Pro 6, proti 0, zdrželi se 1

Následně navrhli zastupitelé poměrnou výši odměny pro neuvolněného místostarostu ve výši 8000,- Kč měsíčně
Pro 6, proti 0, zdrželi se 1

Dále zastupitelé odsouhlasili výši odměny pro zastupitele ve výši 500,- měsíčně pro každého zastupitele.
Odměna pro starostu, místostarostu i ostatní zastupitele bude poskytována ode dne 1. 11. 2018

Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

10. Diskuse
• Starosta informoval o jednání s firmou Domoza ohledně získání dotace na opravu místní komunikace. Smlouva o získání dotace bude podepsána do konce února 2019, dojde-li na jaře ke stavbě teplovodu. V opačném případě o dotaci žádat nebudeme, neboť by hrozilo, že se opraví silnice a následně při stavbě teplovodu by byla zase rozkopána.
Pro 7, proti 0, zdrželi se 0
• Starosta informoval, že paní Hana Malevičová nabídla obci ke koupi pozemek č. 1801 – je 1/24 vlastníkem, za částku 4125,- Kč, t.j  25 Kč/ za 1m2. Zastupitelé koupi odsouhlasili.
Pro 7, proti 0, zdrželi se 0
• Starosta seznámil zastupitele s aktualizovaným dodatkem Plánu rozvoje obce (viz příloha zápisu) pro období 2019 – 2030. Zastupitelé ho schválili.
Pro 7, proti 0, zdrželi se 0
• Pan Zdeněk Rom informoval o nabídce pana Bořka Tydlitáta, že obci věnuje sekvoj. Zastupitelé nabídku schválili s tím, že obec strom zasadí na svých pozemcích.
Pro 7, proti 0, zdrželi se 0
• Starosta informoval, že obec Vysoká Libyně hodlá vyčistit zarostlou polní cestu spojující V. Libyni – Džbán a požádala o finanční spoluúčast. Zastupitelé ji odsouhlasili.
Pro 7, proti 0, zdrželi se 0
• Starosta dále informoval, že Ondřej Koura nabídl zorganizovat vystoupení profesionálních vojáků během dětského dne. Zastupitelé nabídku přijali a shodli se na termínu pro dětský den – v sobotu 22. 6. 2019. Současně přijali i nabídku pana Václava Košaře na uspořádání koncertu večer po dětském dnu. Pouze v případě, že by byla realizována výstavba teplovodu a obec by byla rozkopána, bude se obojí řešit znovu později.
Pro 7, proti 0, zdrželi se 0
• Zastupitelé nastolili otázku předvánočního posezení a dohodli se, že se ho pokusí uskutečnit v pátek 7.12., nebo v sobotu 8.12.2018, ve spojení s rozsvěcením vánočního stromu uprostřed návsi. Pan Slach byl pověřen sehnáním vánočního stromu. Na akci vyčleňují zastupitelé částku do 5000,- Kč.
Pro 7, proti 0, zdrželi se 0
• Zastupitelé odsouhlasili částku do 3000,- Kč na Mikulášskou nadílku v obci
• Pro 7, proti 0, zdrželi se 0

Protože nebylo dalších příspěvků do diskuze, uzavřel starosta ustavující zasedání a navrhl následující usnesení:

Čtěte dál... | 15860 dalších bajtů
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 26. 9. 2018

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Zdeněk Rom, Pavel Babor, Marie
Košařová, Jaroslav Bulín
Hosté: Jaroslava Romová
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů,
zahajuji 6. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2018, na kterém Vás všechny
vítám. Je přítomno 7 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je
dostatečný počet k tomu, aby zasedání zastupitelstva obce mohlo právoplatně
jednat a usnášet se na všech bodech jednání.

Čtěte dál... | 2207 dalších bajtů
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 30. 7. 2018

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Zdeněk Rom, Jaroslav Bulín,
Marie Košařová, Pavel Babor
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů,
zahajuji 4. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2018, na kterém Vás všechny
vítám. Je přítomno 7 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je
dostatečný počet k tomu, aby zasedání zastupitelstva obce mohlo právoplatně
jednat a usnášet se na všech bodech jednání.

Čtěte dál... | 2376 dalších bajtů
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 10. 7. 2018

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Zdeněk Rom, Jaroslav Bulín,
Marie Košařová
Omluveni: Pavel Babor
Hosté: Serhij Jolkin
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů,
zahajuji 3. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2018, na kterém Vás všechny
vítám. Je přítomno 6 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je
dostatečný počet k tomu, aby zasedání zastupitelstva obce mohlo právoplatně
jednat a usnášet se na všech bodech jednání.

Čtěte dál... | 2252 dalších bajtů
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 11. 6. 2018

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Pavel Babor, Zdeněk Rom,
Jaroslav Bulín
Omluveni: Marie Košařová
Hosté: Jaroslava Romová, Jaroslav Bulín ml.
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů,
zahajuji 2. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2018, na kterém Vás všechny
vítám. Je přítomno 6 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je
dostatečný počet k tomu, aby zasedání zastupitelstva obce mohlo právoplatně
jednat a usnášet se na všech bodech jednání.

Čtěte dál... | 4994 dalších bajtů
(1) 2 3 4 ... 19 »
Powered by XOOPS 2.0.16 © 2001-2008 The XOOPS Project