Obec Bílov
plzeňský kraj
sídlo OÚ:
Bílov 39, 331 41 Kralovice

úřední hodiny:
úterý: 19:00 - 20:00

kontakt:
tel.: +420 724 147 648
obec@bilovukralovic.cz

IČ: 477 333 81
nadmořská výška: 489 m
 Titulní strana | MAPA STRÁNEK | Přihlášení do systému 
Hlavní nabídka
Nabídka práce v regionu
Místopisný průvodce
Doporučujeme
Kostel Potvorov

Kralovicko

Dolní Střela

Rakovnicko
Počítadlo
Vítej  
jsi:  
navštěvníkem stránek
 
   
zastupitelstva obce Bílov - 4. 9. 2018

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Zdeněk Rom, Pavel Babor
Omluveni: Jaroslav Bulín, Marie Košařová
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů,
zahajuji 5. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2018, na kterém Vás všechny
vítám. Je přítomno 5 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je
dostatečný počet k tomu, aby zasedání zastupitelstva obce mohlo právoplatně
jednat a usnášet se na všech bodech jednání.

Navrhuji, aby se dnešní zasedání řídilo tímto programem:
Program: 
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
4. Schválení nabídky na projekt opravy místní komunikace v Bílově
5. Schválení příspěvku na hasičské závody
6. Projednání žádosti o schválení kácení stromů na trase VTL plynovodu DN 1400
7. Vytýčení strategických investic v obci do roku 2030 pro zpracování Národního
investičního plánu
8. Diskuze a různé
- nákup popelnic a pivních setů
- pomoci obci Prameny
9. Usnesení a závěr
 Zastupitelé schvalují program schůze. Nikdo ze zastupitelů neprojevil zájem
o rozšíření bodů jednání.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 2/ Za zapisovatele zápisu z dnešní schůze byl navržen Pavel Bulín,
ověřovatelem pan J. Slach a p. L. Bulín.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 3/ Starosta konstatoval, že usnesení z minulého zasedání jsou splněna
nebo průběžně plněna.
Hlasování: 5pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 4/ Starosta seznámil zastupitele s cenovou nabídkou Ing. Jiřího Ulmana, U-
PROJEKT DOS s.r.o z Horní Břízy na zpracování projektu opravy místní
komunikace v Bílově, kterou by obec ráda realizovala v roce 2019. Jedná se o
částku 56 tisíc Kč bez DPH. Zastupitelé ji schválili.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 5/ Starosta informoval zastupitele o tom, že bílovští hasiči budou v sobotu dne
15. září pořádat v obci neoficiální hasičské závody. Požádali o příspěvek na ceny a
další organizaci akce. Zastupitelé rozhodli uvolnit na závody částku do 5000,- Kč
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 6/ Starosta informoval o došlé žádosti o schválení kácení stromů na trase VTL

plynovodu DN 1400 na obecním pozemku p.č. 2018. Zastupitelé se shodli, že
žádosti vyhoví, vymiňují si však ponechání dřevní hmoty pro potřeby obce
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Ad 7/ Starosta informal, že obec byla oslovena prostřednictvím pana náměstka Ivo
Grünera z KÚ PK, aby společně s dalšími obcemi zaslala plán strategických investic
v obci do roku 2030 pro zpracování Národního investičního plánu. Zastupitelé záměr
projednali a shodli se na následujících dlouhodobých investicích:
- Obnova místní komunikace v obci - 3 mil. Kč
- Výstavba teplovodu Bílov - 20 mil. Kč
- Změna vytápění obecního úřadu a obecních apartmánů - 1 mil. Kč
- Vyřešení odpadních vod – rozptýlené čističky – 3 mil. Kč
- Výstavba rybníka na zachytávání vody pode vsí – 4 mil. Kč
- Rekonstrukce návsi – 1mil. Kč
- Rekonstrukce chodníků – 0,5 mil. Kč
- Oprava polních cest – 1il. Kč
- Oprava silnice Bílov – Vysoká Libyně 4 mil.
- Stavba rozhledny na kopci Džbán 1 mil.
Ceny investic jsou předběžné, nositelem projektu Výstavba teplovodu Bílov je
Bílovská zemědělská a.s., ne obec
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 8/ Diskuze a různé
- starosta informoval zastupitele o nákupu 30 ks plastových popelnic. Nárok na
výměnu zdarma mají občané Bílova v případě jejich poškození 1x za 2 roky
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
- starosta rovněž informoval o zakoupení 3 ks pivních setů s opěradly pro pořádání
akcí
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
- starosta dále informoval o iniciativě Sdružení měst a obcí ČR zaštítěné předsedou
Parlamentu ČR Radkem Vondráčkem o finanční pomoci ve výši 10 000,- Kč
zadlužené obci Prameny. Zastupitelé se shodli, že se do iniciativy nezapojí.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Protože nebyly další příspěvky, starosta uzavřel zasedání a navrhl následující
usnesení:
Usnesení zastupitelstva obce Bílov ze dne 4. září 2018:
16/ 2018 – Zastupitelé schvalují nabídku na projekt opravy místní
komunikace v Bílově
17/ 2018 – Zastupitelé schvalují příspěvek na hasičské závody v částce
do 5 tisíc Kč
18/ 2018 – zastupitelé schvalují žádost o schválení kácení stromů na
trase VTL plynovodu DN 1400
19/ 2018 – Zastupitelé schvalují plán strategických investic v obci do

roku 2030 pro zpracování Národního investičního plánu
20/ 2018 – zastupitelé schvalují nákup pivních setů a plastových
popelnic i zásady jejich přidělování
21/ Zastupitelé schvalují rozhodnutí o nezapojení se do aktivity na
pomoc obci Prameny
Zapsal dne 4. 9. 2018 Pavel Bulín
Ověřovatelé zápisu: Josef Slach, Ladislav Bulín

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF
Powered by XOOPS 2.0.16 © 2001-2008 The XOOPS Project