Obec Bílov
plzeňský kraj
sídlo OÚ:
Bílov 39, 331 41 Kralovice

úřední hodiny:
úterý: 19:00 - 20:00

kontakt:
tel.: +420 724 147 648
obec@bilovukralovic.cz

IČ: 477 333 81
nadmořská výška: 489 m
 Titulní strana | MAPA STRÁNEK | Přihlášení do systému 
Hlavní nabídka
Nabídka práce v regionu
Místopisný průvodce
Doporučujeme
Kostel Potvorov

Kralovicko

Dolní Střela

Rakovnicko
Počítadlo
Vítej  
jsi:  
navštěvníkem stránek
 
   
Vyhlášky obceObec Bílov
Bílov 3, 331 41 Kralovice


Obecně závazná vyhláška obce Bílov č. 1/2005 ze dne 13.2.2005 o místních poplatcích, kterou se novelizuje vyhláška Obce Bílov o místních poplatcích č. 1/2004 ze dne 23.1.2004.

Zastupitelstvo obce Bílov schválilo dne 13.2.2005 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 a § 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích (dále jen vyhláška):

Část první
Základní ustanovení
Čl. 1


1/ Obecní úřad Bílov (dále jen správce poplatku) v přenesené působnosti zavádí a vybírá na území obce Bílov poplatek ze psů.

2/ Výkon správy tohoto poplatku provádí obec Bílov. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Část druhá
Hlava 1
Poplatek ze psů
Čl.2 – Předmět poplatku


Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3 - Poplatník


Poplatek ze psů platí držitel psa. Je jím fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Čl. 4 – Oznamovací povinnost


1/ Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejně je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
2/ Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona osvobozena. Důvod osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
3/ Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně správci poplatku sdělit své příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo.

Čl. 5 – Identifikace psů


Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od něho osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby se jednalo o psa téhož držitele.

Čl. 6 – Vznik a zánik poplatkové povinnosti


1/ Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
2/ Zanikne-li poplatková povinnost, poplatek se platí i za každý započatý kalendářní měsíc.

Čl. 7 – Sazby poplatku


1/ za psa chovaného v obci Bílov činí roční sazba místního poplatku 30,- Kč.
2/ za druhého a každého dalšího psa chovaného v obci Bílov činí sazba 30,- Kč.

Čl. 8 – Splatnost poplatku


1/ Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl. 9 – Osvobození


Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán 3. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis.

Část třetí
Ustanovení závěrečná
Čl. 10


1/ Nebudou-li poplatky zaplaceny včas a ve správné výši, vyměří obec Bílov poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Čl. 11


1/ Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 12


1/ Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho část zcela nebo částečně prominout.

Část čtvrtá
Ustanovení zrušovací
Čl. 13


Tato vyhláška nahrazuje Vyhlášku města Kralovice o místním poplatku ze psů z dne 1. dubna 1991, používanou dosud na území obce Bílov.

Část pátá
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 13.3.2004.Josef Slach
zástupce starosty
Mgr. Pavel Bulín
starosta obceVyhláška vyvěšena dne 14.2.2005
Vyhláška sejmuta dne 14.3.2005
Razítko a podpis osoby odpovědné za zveřejnění:

Zaslat na adresu Mgr. Štěpán Poláček
Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor legislativní, právní a vnitřních věcí
Kroupova 18, Plzeň

Tel.: 377 195 665

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF
Powered by XOOPS 2.0.16 © 2001-2008 The XOOPS Project