Obec Bílov
plzeňský kraj
sídlo OÚ:
Bílov 39, 331 41 Kralovice

úřední hodiny:
úterý: 19:00 - 20:00

kontakt:
tel.: +420 724 147 648
obec@bilovukralovic.cz

IČ: 477 333 81
nadmořská výška: 489 m
 Titulní strana | MAPA STRÁNEK | Přihlášení do systému 
Hlavní nabídka
Nabídka práce v regionu
Místopisný průvodce
Doporučujeme
Kostel Potvorov

Kralovicko

Dolní Střela

Rakovnicko
Počítadlo
Vítej  
jsi:  
navštěvníkem stránek
 
   
zastupitelstva obce Bílov - 25. června 2008

Zasedání číslo: 6/2008

Zasedání zastupitelstva obce Bílov zahájil starosta obce.

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Pavel Babor, Zdeněk Rom, Jaroslav Bulín, Jiří Vlk
Hosté : Jaroslava Romová

Vážení,ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 5. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2008, na kterém Vás všechny vítám. Je přítomno 7 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je dostatečný počet k tomu, aby zasedání zastupitelstva obce mohlo právoplatně jednat a usnášet se na všech bodech jednání.

Navrhuji, aby se dnešní zasedání řídilo tímto programem:
1/ Zahájení
2/ Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3/ Schválení závěrečného účtu obce za rok 2007
4/ Odmítnutí dotace na územní plán
5/ Stanovisko ke smlouvě RWE plynovod ohledně návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene
6/ Žádost o příspěvek na opravu Potvorovského kostela
7/ Dotace na stezku jediného boha
8/ schválení vstupu obce do MAS Světovina
9/ Různé, usnesení a závěr

Ad 2/ Za zapisovatele zápisu z dnešní schůze byl navržen Pavel Bulín, ověřovatelem
pan J. Slach a p. L. Bulín
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 3/ Paní Romová přednesla návrh závěrečného účtu obce Bílov za rok 2007. Zastupitelé ho vyslechli a bez námitek schválili.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 4/ Starosta informoval přítomné o přípravě územního lánu obce. Vzhledem k tomu, že teprve v polovině června byl podán obci návrh na uzavření smlouvy s architektem, není pravděpodobné, že by obec stihla nechat vypracovat a schválit zadání územního plánu do 15. 10. 2008, což je nejzazší termín pro čerpání dotace z PK, navrhl starosta raději dotaci vrátit, aby nebyla obec nucena nakonec pro nedodržení podmínek akci financovat ze svých prostředků. Zastupitelé důvod uznali a schválili.
Hlasování: 7pro, 0 proti, 0 se zdržel


Ad 5/ Starosta dále prezentoval návrh smlouvy RWE Transgas Net, s.r.o o zřízení věcného břemene na úsek plynovodu procházejícího katastrálním územím obce. Zastupitelé se shodli na částce 100 Kč/m .
Hlasování: 7pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 6 / Starosta přečetl žádost Sdružení pro obnovu románského kostela v Potvorově o dotaci na opravu střechy. Sdružení získali dotaci 2,6 mil Kč, musí však sehnat peníze na svoji část financování, tedy, 10 procent. Protože Bílov historicky spadá pod farnost Potvorov, uvolnili zastupitelé částku 30 tisíc Kč.
Hlasování: 7pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 7/ Starosta pak informoval o tom, že PK poslal návrh smlouvy na dotaci na vybudování naučné stezky Cesta jediného boha ve výši 50 tis. K4.Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

Hlasování: 7pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 8/ Starosta dále informoval, že dojde patrně ke sloučení MAS Barokní perla a MAS Světovina ( Zbirožsko a Radnicko ). Požádal zastupitele, aby souhlasili se vstupem obce do nové MAS. Zastupitelé toto odsouhlasili.
Hlasování: 7pro, 0 proti, 0 se zdržel

Ad 9/ V bodu různé informoval starosta, že zadal vyrobení police na knihy Milanu Houdovi, informoval o stavu opravy místní komunikace Bílov – Vysoká Libyně a otevřel znovu problém sekání návsi, které zatím stojí na osobě starosty, není však v jeho silách udržovat náves posekanou a uklizenou. Zastupitelé vzali první dva body na vědomí, k otázce sekání návsi zastávali názor letos nechat stav jaký je, pro příští rok pak přemýšlet o změně.
Hlasování: 7pro, 0 proti, 0 se zdržel

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Bílov 25.6. 2008:

27/ 2008 – zastupitelé schvalují závěrečný účet obce Bílo za rok 2008 dle návrhu paní Romové

28/ 2008 – zastupitelé schvalují odmítnutí dotace na územní plán obce
29/ 2008 – zastupitelé schvalují uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou RWE Transgas Net o zřízení věcného břemene pro stavbu plynovodu. Stanovují cenu 100 Kč/ m dotčené plochy.
30/ 2008 – zastupitelé berou na vědomí informace o dotaci na NS Cesta jediného boha
31/ 2008 – zastupitelé schvalují dotaci na opravu románského kostela v Potvorově ve výši 30 tis. K4.
32/ 2008 – zastupitelé souhlasí se vstupem obce do MAS Světovina
33/ 2008 – zastupitelé schvalují zprávu o stavu prací na opravě místní komunikace Bílov – Vysoká Libyně, vyrobení police na knihy panem M. Houdou i současný stav sekání trávy na návsi.
Bílov, 25. 6. 2008 Mgr. Pavel Bulín, starosta obce


Zapsal: Pavel Bulín

Ověřovatelé zápisu: Ladislav Bulín, Josef Slach

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF
Powered by XOOPS 2.0.16 © 2001-2008 The XOOPS Project